Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dé Sportschool Obdam (klik hier voor de PDF versie)

1. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro. Borg voor de toegangskey bedraagt 10 euro.

3. De eerste betaling is na datum van ondertekening van de overeenkomst. Deze wordt pro-rato berekend en loopt tot aan de eerste van de volgende maand. De abonnementsduur start vervolgens op de eerste van die volgende maand en wordt aangegaan voor de op het inschrijfformulier vermelde tijd.

4. De automatische afschrijvingen van de verschuldigde bedragen vinden plaats in de eerste week van elke maand/kwartaal van het door de klant opgegeven bankrekeningnummer en bij vooruitbetaling.

5. Abonnementsgeld wordt niet terugbetaald.

6. Dé Sportschool heeft het recht haar prijzen te wijzigen.

7. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan u de toegang tot Dé Sportschool worden ontzegd.

8. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan een incassoprocedure opgestart worden voor het innen van de verschuldigde contributie, verhoogd met incasso- en administratiekosten.

9. De overeenkomsten zijn bindend. Voortijdige beëindiging is niet mogelijk. Medische gronden kunnen als uitzondering worden geaccepteerd. In dit geval kan het abonnement gepauzeerd worden tot de abonnementhouder weer hersteld is en wordt het abonnement verlengd met de periode van de duur van de pauzering. Aan de pauzering zijn kosten verbonden.

10. Opzegging van het lidmaatschap aan het einde van uw abonnementsperiode, dient minimaal 1 maand voor de eerste van de volgende kalendermaand te geschieden (Bijvoorbeeld: Uw abonnement loopt af per 1 januari. U dient dan op te zeggen vóór 1 december).

11. Opzeggen dient per email of schriftelijk te geschieden.

12. Bij niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap automatisch met het van toepassing zijnde abonnement verlengd. Met dien verstande dat bij een jaarabonnement, na afloop van de volledige abonnementsperiode, het abonnement maandelijks opzegbaar is, tenzij de klant heeft aangegeven dat het abonnement opnieuw kan worden afgesloten voor de volledige periode.

13. Dé Sportschool heeft het recht om bij wangedrag leden de toegang te weigeren.

14. Tevens kan Dé Sportschool in het geval van wangedrag het lidmaatschap beëindigen zonder dat enige terugbetaling aan de orde is. Alle nog verschuldigde
lidmaatschapsgelden tot het einde van de abonnementsperiode blijven invorderbaar.

15. Dé Sportschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan bij activiteiten tijdens de training of ontstaan in of rond de accommodatie.

16. Dé Sportschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van kleding of andere goederen.

17. Achtergelaten kleding en/of andere eigendommen worden 1 maand bewaard en hierna vernietigd.

18. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben in principe geen toegang tot de fitnessruimte.

19. Tijdens de officiële Feestdagen is Dé Sportschool gesloten